Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Zamkowym 1 w Kętrzynie (11-400 Kętrzyn),  tel. (89) 752 32 30, e-mail: zamek@biblioteka.ketrzyn.pl
Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Czas przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn lub poprzez adres e-mail: iodmbp@miastoketrzyn.pl

Skip to content