Deklaracja dostępności

Zobowiązanie do zapewnienia dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biblioteka.ketrzyn.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 32 30
e-mail: zamek@biblioteka.ketrzyn.pl
www.biblioteka.ketrzyn.pl

Daty publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności

 • Niektóre elementy strony internetowej mają zbyt niski kontrast.
 • Linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Nie ma dodatkowego zaznaczenia umożliwiającego ich rozpoznanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Elementy umożliwiające rozwinięcie menu nie zawierają opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
 • Utrudniona nawigacja przy pomocy klawiatury
 • Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas sprawdzania poprawności wprowadzonych w nich danych.
 • Materiały filmowe umieszczone na stronie nie posiadają napisów audiodeskrypcji ani treści alternatywnych.
 • Niektóre fotografie nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Materiały multimedialne zamieszczone na stronie przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Materiały i treści archiwalne nie wykorzystywana do bieżących zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zamieszczone przed 23 września 2019 roku i nie poddane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

 • Data sporządzenia deklaracji:2021-03-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dla użytkowników

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 • Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy.
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  – [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  – [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  Opera:
  – [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  – [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Dane kontaktowe, informacje zwrotne oraz na temat procedury dot. skarg.

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: zamek@biblioteka.ketrzyn.pl
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępniania informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowanego przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, biblioteka niezwłocznie poinformuje zgłaszającego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie świadczy swe usługi czytelnikom i użytkownikom w trzech lokalizacjach:

 1. Siedziba główna biblioteki mieści się od 73 lat w najbardziej rozpoznawalnym budynku w mieście czyli kętrzyńskim zamku (obiekt zabytkowy). Budynek w całości należy do Gminy Miejskiej Kętrzyn. Administratorem obiektu, naznaczonym przez właściciela jest Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, które również mieści się w w/w obiekcie.
  – Do obiektu prowadzi jedno wejście od Placu Zamkowego poprzez bramę zamkową, którą wychodzi się na wyłożony, zabytkowym średniowiecznym brukiem dziedziniec.
  – Siedziba biblioteki znajduje się w prawym skrzydle, do którego prowadzi oddzielne wejście oznaczone zgodnie z obowiązującym prawem.
  – Przed wejściem do biblioteki znajduje się stopień wysoki na ok. 30 cm (brak podjazdu dla wózków).
  – Biblioteka mieści się na trzech kondygnacjach. Niestety, status prawem chronionego zabytku jak również struktura obiektu uniemożliwiają posadowienie windy, a wąskie klatki schodowe platformy samobieżnej dla osób z niepełnosprawnościami.
  – Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie z bibliotekarzem lub administracją może się odbyć w hallu na parterze.
  – Brak toalet dla niepełnosprawnych.
  – Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  – Do wszystkich pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  – W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
  – W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
  – W bibliotece występują oznaczenia kontrastowe oraz oznaczenia w druku dla osób słabowidzących.
  – W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Filia biblioteki oznaczona numerem 2 mieści się przy ul. Mickiewicza 1 w tzw. „Loży” (obiekt zabytkowy). Budynek w całości należy do Gminy Miejskiej Kętrzyn. Administratorem obiektu, naznaczonym przez właściciela jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
  – Biblioteka mieści się na parterze.
  – Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno z barierą architektoniczną w postaci schodów oraz drugie bez barier architektonicznych.
  – Budynek usytuowany jest na sporej działce o parkowym charakterze.
  – W obrębie działki, na której stoi budynek „Loża” nie ma miejsc parkingowych.
  – Najbliższe miejsca parkingowe bezpośrednio korespondujące z biblioteką znajdują się na parkingu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie mieszczącym się przy Placu Grunwaldzkim 1
  – Biblioteka wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
  – Wewnątrz biblioteki nie występują bariery architektoniczne
  – Do wszystkich pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  – W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
  – W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
  – W bibliotece brak oznaczeń kontrastowych oraz oznaczenia w druku dla osób słabowidzących.
  – W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Filia biblioteki oznaczona numerem 3 mieści się przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A.
  – Pawilon w którym mieści się biblioteka znajduje się w zasobach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
  – Biblioteka mieści się na parterze.
  – Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno z barierą architektoniczną w postaci schodów oraz drugie bez barier architektonicznych.
  – Wejście do biblioteki oznaczone zgodnie z obowiązującym prawem.
  – Miejsca parkingowe bezpośrednio korespondują z biblioteką.
  – Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
  – Wewnątrz biblioteki nie występują bariery architektoniczne
  – Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  – W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
  – W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
  – W bibliotece brak oznaczeń kontrastowych oraz oznaczenia w druku dla osób słabowidzących.
  – W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content