Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

„POCZTÓWKA Z MOJEGO MIASTA KĘTRZYN”

REGULAMIN KONKURSU „POCZTÓWKA Z MOJEGO MIASTA KĘTRZYN”

I ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna (zamek) w Kętrzynie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

II CELE I ZAŁOŻENIA
1. Rozbudzanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
2. Pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
3. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
4. Promocja miasta Kętrzyn z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.

III ADRESACI KONKURSU

1.W konkursie mogą brać udział:
-dzieci przedszkolne w wieku od 4 do 6 lat,
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, format A4.
Temat pracy „Pocztówka z mojego miasta Kętrzyn”.
2. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, grupa, nazwa instytucji (przedszkole, szkoła).KARTA INFORMACYJNA MBP
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę do dnia 25 V 2018r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej (zamek).
5. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom.

V ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW
1. Jury, powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie będzie uczestniczyć w końcowym etapie konkursu w ustalonym terminie.
2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie pracy na stronach internetowych.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 czerwca 2018r., o godz.10.00.
4. Laureatom konkursu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.